Home

Diensten

Referenties

Bezichtigings-service

Beheer van onroerend goed

Contact


Untitled Document

Privacyverklaring:

Privacy verklaring

Berendsen Makelaarsdiensten (*1) gevestigd te Lelystad hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Berendsen Makelaarsdiensten verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Berendsen Makelaarsdiensten u over de manier waarop Berendsen Makelaarsdiensten uw persoonsgegevens verwerkt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Berendsen Makelaarsdiensten worden aangeboden.

Artikel 1. Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
Persoonsgegevens van huurder/verhuurder/koper/verkoper en indien van toepassing diens echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner en/of andere gezinsleden en/of curator/bewindvoerder worden door Berendsen Makelaarsdiensten verwerkt voor de navolgende doeleinden: het uitvoeren van de huur/ koop overeenkomst, het (plannen van) onderhoud, het doen van bezichtigingen en overnames, het doen van betalingen en het innen van vorderingen waaronder het in handen stellen van derden daarvan, het behandelen van geschillen, vragen, of onderzoeken, waaronder juridische procedures, het doen uitoefenen van controle, aanvragen en verstrekken van huurtoeslag, activiteiten van intern beheer, alsmede de uitvoering of toepassing van een wet. Voor deze doeleinden worden de persoonsgegevens door verhuurder en/of beheerder indien nodig verstrekt aan derden zoals de bank ten behoeve van betalingsdoeleinden, onderhoudsbedrijven die planmatig of naar aanleiding van een klacht onderhoud plegen (en waaraan naam en contactgegevens zoals telefoonnummer, emailadres en informatie over de klacht kan worden doorgegeven), kandidaat huurders voor bezichtigingen en overnames (deze kunnen naam, telefoonnummer en emailadres ontvangen om een afspraak in te plannen), incassobureaus, deurwaarders, advocaten en gerechtelijke instanties in het kader van een betalingsachterstand of geschil, de belastingdienst en andere bevoegde autoriteiten, alsmede dienstverleners zoals IT- leveranciers, accountants en auditors en advocaten.


Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij;
De doorgifte geschiedt aan een door Berendsen Makelaarsdiensten voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde of betrokken derden.


Artikel 3. Beveiliging van gegevens
1. Maakt- voor zover dat van haar verlangd mag worden- gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen toto uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Berendsen Makelaarsdiensten ontvangt.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. Heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die verwekt worden door Berendsen Makelaarsdiensten ten behoeve de onder artikel 1 genoemde doeleinden.

Artikel 5. Wijziging Privacy Verklaring
1. Behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Houdt voor alle wijzingen regelmatig deze pagina in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 8 juni 2018.
 
Copyright 2011 EJA-webdesign.nl
- Privacyverklaring